VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

I. Általános adatok, kapcsolat

Webáruházunkból történő rendeléssel Ön a VITAPALETTA étrendkiegészítő termékek magyarországi forgalmazójával a TINDRALEX Kft.-vel (cégjegyzékszám: 13-09-174719; adószám: 25173495-2-13; székhely: 2200 Monor, Balassi Bálint utca 23.) kerül kapcsolatba.

Ha bármilyen kérdése, vagy észrevétele van a megrendeléssel, termékeinkkel kapcsolatban, azt az alábbi elérhetőségeken jelezheti felénk:

info@tindralex.hu

A webáruház üzemeltetője:

TINDRALEX Kft.
2200 Monor
Balassi Bálint utca 23.

cégjegyzékszám: 13-09-174719

adószám: HU25173495

bankszámla szám: 10300002-10637968-49020014

NAIH szám: NAIH-114835/2017

II. Megrendelés, fizetés, szállítás

A forgalmazott termékek lényeges tulajdonságairól a megfelelő tájékoztatást az egyes termékek részletes termékismertető oldalán találja. A webáruházban feltüntetett árak minden esetben bruttó értékben vannak megadva, tehát a 27%-os  Áfa-t tartalmazzák, a szállítási díjat külön számítjuk fel, csomagolási és egyéb díjat nem számítunk fel.

Regisztráció kell/nem kell?

Regisztráció a vásárláshoz opcionális. Javasoljuk, hiszen így egyben is tudja kezelni vásárlásait, vissza tudja nézni, törölheti vagy éppen kiegészítheti.

Kosárba helyezés, fizetéshez kattintás menete stb.

Kosárba helyezés után, kiválaszthatja külön még hány darabot szeretne az adott termékből. Esetleg folytathatja a vásárlást további termékek kiválasztásával.

Tovább a pénztárhoz gombbal, megnézheti milyen összegbe fog kerülni a kiválasztott termék.

Ezután kell a szállításhoz és a számlához szükséges adatokat megadni.

A következő fizetési módokra van lehetősége:

Banki előre utalás

Utánvét

A vásárlás befejezéséhez minden esetben el kell fogadni a jelen általános szerződési feltételeket!

Fizetési módok, átvételi lehetőségek:

Előreutalás –  bankszámlaszámunk: 10300002-10637968-49020014

Utánvétel – utánvétel esetén a szállítási díjat számolunk fel

Személyes átvétel esetén helyben fizetés nem lehetséges. Csak az előre kifizetett termékeket tudjuk a személyes átvétel során átadni.

A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani! A szállítási költség újból felszámolásra kerül!

A szállítást a Fáma First kft. (Fáma Futár) végzi minden esetben.

Elérhetőségük: www.famafutar.hu

Székhely: 1194 Budapest, Viola u. 38.a

Levelezési cím: 1183 Budapest, Akadály u. 15.

III. Elállási jog

A szerződéstől a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, az Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

Elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Elállási jogát az elállást tartalmazó egyértelmű nyilatkozatának megküldésével gyakorolhatja – akként, hogy nyilatkozatát eljuttatja a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikére postai úton, vagy e-mail útján. Kétség esetén Önt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta.

Amennyiben a fentieknek megfelelően jogeszerűen eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatérítjük az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. Az Ön kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési mód is alkalmazható, Önt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha Ön kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, nem vagyunk kötelesek visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A termék adásvételére irányuló szerződés esetén mindaddig visszatarthatjuk a visszatérítendő összeget, amíg Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Elállása esetén Ön köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve részünkre átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Felhívjuk figyelmét, hogy a termék felbontását követően elállási jogát nem gyakorolhatja.

Felbontott terméket nem áll módunkban visszavenni.

IV. Szavatossági jogok

1. Kellékszavatosság

Ön az eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a

vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl, illetőleg a termék minőség-megőrzési határidejének lejártát követően kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ön velünk szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket tőlünk vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő, illetőleg a termék minőség-megőrzési határidejének elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén

Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

3. Jótállás

A weboldalunkon értékesített termékekre a vonatkozó jogszabályok alapján kötelező jótállás nem vonatkozik.

V. Panaszkezelés

Panaszát a fenti elérhetőségeken jelentheti be levélben vagy e-mail útján, vagy szóban telefonon keresztül. A panaszt megvizsgáljuk és lehetőség szerint haladéktalanuk orvosoljuk. Amennyiben a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása azonnal nem lehetséges, jegyzőkönyvet veszünk fel, amely tartalmazza a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A jegyzőkönyv másodpéldányát a panaszosnak legkésőbb 30 napon belül megküldjük. Amennyiben a jegyzőkönyvben foglaltakkal nem ért egyet, Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamaramellett működő Békéltető Testülethez (Pest Megyei Békéltető Testület, 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.) fordulhat.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ

Az adatkezelő:

TINDRALEX Kft.

2200 Monor

Balassi Bálint utca 23.

cégjegyzékszám: 13-09-174719

adószám: HU25173495

E-mail: info@tindralex.hu

Telefon:+36-70-632-7623

NAIH szám: NAIH-114835/2017

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

III. A megrendelésekhez és a regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

III.1. A kezelt adatok köre és adatkezelés célja

Vezeték- és keresztnév, lakcím: az Ön azonosításához, a számlázáshoz és a kiszállításhoz szükséges

E-mai cím és telefonszám: az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges adatok, telefonon kizárólag a gyors és zökkenőmentes kiszállítás érdekében lépünk kapcsolatba Önnel

III.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

III. 3. Az adatkezelés időtartama

Adatait hozzájárulása visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását az info@tindralex.hu e-mail címre küldött levelével bármikor visszavonhatja.

IV. Elektronikus hírlevél

Az elektronikus (e-mailben küldött) hírleveleke történő feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy a hírlevelet küldjünk Önnek. A hírlevélben – annak típusától függően – heti vagy havi rendszerességgel kap tájékoztatást termékeinkről, akcióinkról. Hírlevelünkről az abban található linkre vagy az info@tindralex.hu e-mail címre küldött levelével bármikor leiratkozhat.

V. Az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági intézkedések

V.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a számítógépes rendszerünk kezelésével foglalkozó munkatársaink férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Személyes adatait más adatkezelő számára nem adjuk át, azokat nem továbbítjuk, a kiszállítást végző futár cég kizárólag a kiszállításhoz szükséges név és szállítási cím adatokat ismerheti meg.

V.2. Adatbiztonsági intézkedések

Az Ön által megadott személyes adatokat a Társaságunk által megbízott Sigmanet Kft. székhelyén (Budapest, Victor Hugo u. 22, 1132) található szervereken tárolja. A személyes adatai tárolásához Társaságunk más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Társaságunk megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést naplózzuk, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

VI. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

VI.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet, hogy  tájékoztassuk:

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeljük,

– kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.

Az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben kötelesek vagyunk teljesíteni.

VI.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsuk valamely személyes adatát. Kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítjük.

VI.3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Társaságunktól a

személyes adatainak a törlését.

Az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítjük.

VI.4. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

VII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).